Zero zabor ez bada, zenbat zabor sortu nahi duzu zuk? / ¿Si no estás por el residuo cero, por cuanto residuo estás tú?

IMG-20150507-WA0007

Gasteizen bakarrik hondakinen % 23a birziklatzen da, beste %77a Gardelegin bukatzen da.

Zero Zabor_def

Zero zabor ez bada, zenbat zabor sortu nahi duzu zuk?

Vitoria-Gasteiz, 2015eko maiatzaren 7an

(Abajo en castellano)

Zarama. Zarama gure garaiko ikurra da. Erakutsi sortzen duzun zarama, eta esango dizut ea bakarrik bizi zaren, seme-alabarik duzun, bart zer afaldu duzun, zeintzuk diren zure zaletasun isilekoak. Zarama imajinatzen duguna baino askoz gehiago da. Esaten digu nola bizi garen eta nor garen. Azken 100 urteotan sortu dugu gainontzeko historia guztian baino zarama gehiago; errekor triste bat gure belaunaldiarentzat. Hori eskala planetarioan gertatzen da, eta Gasteiz ez da salbuespen bat.

Baina zer da zarama? Zarama akats bat da. Sistemaren eraginkortasunean hutsune bat da; desagerrarazi behar den zerbait. Baina, azken batean, zarama ez da existitzen. Gu geu gara zarama sortzen dugunak, jatorrian bananduta dauden etxeko hondakinak nahasterakoan. Hondakinak bakoitza bere aldetik gordez, nahastu barik, material horiek (papera, beira, kartoia, hondakin organikoak…) birzikla daitezke, konposta daitezke. Gure zarama-poltsako heren bat baino gehiago da materia organiko konpostagarria. Eta beste heren bat baino gehiago da material birziklagarria (kartoia, papera, beira, ontziak…). Herritarron eta erakundeen artean koordinazio onik balego, arazoaren ia %80 konponduta.

Udalaren datuen arabera, Gasteizen %23 baino ez dugu birziklatzen gaur egun. Azken 10 urteotan aldatu ez den ehunekoa. Zer gertatzen da gainontzeko %77arekin? Bota egiten da. Non? Gardelegiko zabortegian. Kendu dezagun zarama paretik, begi-bistatik!; desager dadila, ez da gure ardura! Beste leku batzuetan, errauskailuen bitartez saiatzen dira arazoa desagerrarazten, baina horrek berotegi-efektuko gasak, errauts toxikoak eta substantzia  mutagenoak sortu eta askatzen ditu. Erraztutakoa alfonbra azpian ezkutatzen dugu, ezikusiarena eginez.

Zero Zabor estrategiak guztiz kontrakoa egin nahi du: hondakinak begi-bistan jarri. Arazoa ulertu gabe, nola konponduko dugu? Arduraz eta erantzukizunez egin behar diogu aurre. Zer esan nahi du Zero Zabor? Filosofia eta estrategia bat da aldi berean. Helmuga eta mezu bat. Mundu osoko ikasleak, erakundeak, talde sozialak eta enpresak biltzen ditu mugimendu honek, eta ahal den aprobetxamendu handiena atera nahi die baliabide hauei, zarama ahal den gehien txikiagotuz. Zerbait ezin bada berrerabili, konpondu, birziklatu edo konpostatu, ez da ekoiztu behar, are gutxiago kontsumitu.

Estrategia hau munduko leku askotan aplikatzen ari da gaur egun. Ez da utopia bat, badira udalerri batzuk %85eko birziklatze-tasa lortu dutenak; argi dago herritarrak ingurumenaz arduratu direla. Badira hainbat adibide: San Francisco (USA), Cappanoria (Italia), Graz (Austria); biltzeko sistema aldatuta, utebetean %30etik %70era igaro dira. Haien helburua da 2020rako zero zabor. Dagoeneko ia %80n daude.

Bai, baina nola egin? Gutxitu egin behar dugu: hondakin onena da sortzen ez dena. Ezar ditzagun jatorrian gaikako banantzea ziurtatzen duten biltzeko–sistema mistoak eta deszentralizatuak. Eskolan heziketa, baratzea eta konpostajea. Uko egin behar diegu jostailu ez birziklagarriei, truka dezagun berrerabilitako jostailuak. Berrazter dezagun zerga-sistema, kutsatzen duenak ordain dezala, ezta? Kontsumitu tokian tokikoa, kontsumitu ekologikoa, kontsumitu bilgarririk gabe solteko dendetan. Ikertu egin behar da: Zer da birziklatu ezin den %15 hori? Zergatik dago merkatuan? Kafe-kapsulak, pixoihalak, zapatilak eta zapatak. Mintza gaitezen industriarekin, eta susta dezagun ekodiseinua. Sortu dezagun enplegu berdea eta tokikoa, ekonomia zirkularren garapenaren bidez. Laguntza politikoa: 80 udalerri italiar baino gehiagok sinatu dute estrategia hori. Leku askotan daude adibide gehiago: Katalunian, Estonian, Eslovenian, Ingalaterran, Austrian… “Zero Zabor Gasteiz”tik konpromiso irmoa exijitzen diogu hurrengo alkateari guk azaldutako bidea har dezan. Hainbat aukera daude, sistema asko, ezarri dezagun helburu bat guztion artean Gasteiz hirirako, demagun %60ko birziklatzea 2020rako?

Europan, erabat baliabide-menpeko gara, 4 aldiz gehiago inportatzen dugu esportatzen duguna baino. Baliabideak direla eta, gatazkak zabaltzen ari dira mundu osoan. Petroleoa, diamanteak, mineralak… Euskal Herrian, lau aldiz gure planeta kontsumitzen dugu. Ez da bat ere jasangarria, ez ingurumen, ez ekonomia, ez gizarte aldetik. Halaber, zero zabor estrategia bakearen aldeko estrategia bat da. Zero zabor ez bada, zenbat zabor sortu nahi duzu zuk?


Zero Zabor_def

¿Si no estás por el residuo cero, por cuanto residuo estás tú?

 Vitoria-Gasteiz, 7 de julio de 2015

Basura. La basura es el símbolo de nuestro tiempo. Enséñame la basura que produces y te diré si vives solo, si tienes hijos, que cenaste ayer, cuáles son tus aficiones secretas… La basura es algo más de lo que imaginamos. Nos dice el modo en que vivimos y quienes somos. En los últimos 100 años hemos creado más basura que en todo el resto de la historia junta; un triste record para nuestra generación. Esto ocurre a escala planetaria y Gasteiz no es una excepción.

¿Pero, que es la basura? La basura es un error. Es una ineficiencia en el  sistema; algo que debemos erradicar. Pero si algo bueno tiene la basura es que en realidad no existe. Somos nosotros quienes creamos la basura al mezclar los residuos del hogar, residuos que estaban originalmente separados. Si todos mantuviéramos los residuos separados, sin mezclar, estos materiales, papel, vidrio, cartón, restos orgánicos…   se pueden reciclar, se pueden compostar. Más de un tercio de nuestra bolsa de basura es materia orgánica compostable. Y más de otro tercio son materiales reciclables (cartón, papel, vidrio, envases…). Con una buena coordinación entre ciudadanos e instituciones casi el 85% del problema estaría resuelto.

Según los datos del Ayuntamiento hoy en día en Gasteiz reciclamos solo un 23%. Porcentaje que no ha variado nada los últimos 10 años. ¿Qué ocurre con el otro 77%? Se “vierte”. ¿Dónde? En el vertedero de Gardelegui. ¡Quitémonos las basura de en medio, fuera de mi vista, que desaparezca, no es nuestra responsabilidad! En otros lugares tratan de hacerlo mediante incineradoras creando gases de efecto invernadero, cenizas toxicas y liberando sustancias mutagénicas. Barremos y lo escondemos debajo de la alfombra para mirar hacia otro lado.

La estrategia Residuo Cero rompe con esa idea, intenta hacer visible los residuos. ¿Si no conocemos el problema como lo vamos a arreglar? Debemos enfrentarnos a él con responsabilidad. ¿Qué significa Zero Zabor (Residuo Cero)? Es una filosofía y una estrategia al mismo tiempo. Es una meta y un mensaje. Este movimiento que agrupa a estudiantes, instituciones, grupos sociales y empresas a nivel mundial, trata de llevar al máximo el aprovechamiento de estos recursos, minimizando al máximo la basura. Si algo no se puede reutilizar, reparar, reciclar o compostar, no se debería producir y menos consumir.

Esta estrategia se está aplicando hoy en día en varios lugares a escala mundial. No es una utopía, varios municipios están llegando a tasas del 85% de reciclaje, los ciudadanos se han reencontrado con el medio ambiente. Existen varios ejemplos: San Francisco (USA), Cappanoria (Italia), Graz (Austria); Usurbil (Euskadi); cambiando el sistema de recogida pasaron en un año del 30 al 70% de reciclaje… Su objetivo es el residuo cero para el año 2020. Ya rozan el 80%.

¿Si pero como se hace esto? Debemos reducir: el mejor residuo es aquel que no se genera. Implantemos sistemas de recogida mistos y descentralizados que aseguren una separación selectiva en origen. Eduquemos en la escuela, huerto y compostaje escolar. Renunciemos a los juguetes no reciclables, intercambiemos juguetes reutilizables. Fomentemos el compostaje individual y comunitario, nuestros agricultores lo agradecerán. Revisemos la fiscalidad, quien contamina paga, ¿no? Consumir local, consumir ecológico, consumir sin envoltorio en tiendas a granel. Investiguemos: ¿Qué es ese 15% que no se puede reciclar? ¿Por qué está en el mercado? Capsulas de café, pañales, zapatillas y zapatos. Hablemos con la industria y fomentemos el ecodiseño. Generemos empleo verde y local a partir del desarrollo de economías circulares. Apoyo político: hay más de 80 municipios Italianos que han firmado esta estrategia. Hay más ejemplos en Cataluña, Estonia, Eslovenia, Inglaterra, Austria… Desde Zero Zabor Gasteiz exigimos un compromiso en este sentido al próximo alcalde/alcaldesa. Hay muchas alternativas, muchos sistemas, fijemos un objetivo de reciclaje entre todas y todos para Gasteiz, 60% para 2020?

En Europa somos totalmente dependientes de recursos, importamos 4 veces aquello que exportamos. Los conflictos por los recursos se están extendiendo en todo el mundo. Petróleo, diamantes, minerales…  En Euskadi consumimos cuatro veces nuestro planeta. No es sostenible ambiental, económica ni socialmente.  La estrategia residuo cero también es una estrategia por la paz. ¿Si no estás por el residuo cero, por cuanto residuo estás tú?