“Las tasas propuestas deben enfocar a Gardelegui”

Desde Gasteiz Zero Zabor afirman” que la fiscalidad que plantea el Gobierno local de Vitoria-Gasteiz para 2020 no integra los principios rectores de la Directiva Marco de Residuos europea”.

Según el proyecto de Ordenanzas Fiscales 2020 presentado por el concejal de Hacienda Iñaki Gurtubay, el Gobierno local plantea subir el 4% en 3 tasas asociadas a la gestión de residuos urbanos de VG: recogida de residuos urbanos, tratamiento de residuos en la TMB y el vertido de residuos en el macrovertedero de Gardelegui. El razonamiento expuesto se debe al cumplimiento de la sostenibilidad de los servicios públicos que por otra parte el interventor municipal lleva años reclamando.

Desde Gasteiz Zero Zabor “consideramos necesaria la equiparación de los costes y los gastos del sistema, pero previa auditaría externa de los gastos actuales y tras analizar todas las alternativas existentes para sufragarlo”.

En cuanto a las alternativas de ingresos, consideramos que “antes de subir las tasas de recogida anualmente, la prioridad debe ser corregir las tasas de vertido de Gardelegui porque la propuesta municipal mantiene el incumplimiento legal de principio de jerarquía, puesto que verter en Gardelegui residuos asimilables a urbanos (56,05 €/tn) resulta mucho más económico que el tratamiento del mismo en la TMB de Biocompost Jundiz (85 €/tn).”

“Esta incoherencia unida a la inexistencia de un canon de vertido/incineración autonómico en la CAV, impide avanzar a Vitoria-Gasteiz hacia una economía circular real.”

Por todo ello, desde Gasteiz Zero Zabor “consideramos que es prioritario corregir el incumplimiento legal, y a posteriori resulta necesario y urgente, la implantación de herramientas de bonificación (identificación chip…) para poder justificar la subida de tasas de recogida, en base al principio de quien contamina paga”. Hasta entonces, “las subidas paulatinas planteadas resultan mayormente recaudatorias.”

 

Vitoria-Gasteiz, a 17 de septiembre de 2019

 

Iosu: 656752025 / Dani: 679785063

gasteizzerozabor.wordpress.com 

@gasteiz0zabor

gasteiz0zabor@gmail.com

“Proposamenak Gardelegin zentratu behar dira”

Gasteiz Zero Zaborretik adierazten da”2020rako Udalak planteatzen duen fiskalitatea ez du Europako Hondakinen Esparru Zuzentarauak jasotzen dituen oinarriak kontutan hartzen”.

Iñaki Gurtubay ogasun zinegotziak aurkeztu duen 2020ko ordenantza fiskalen arabera, udal gobernuak Gasteizko hiri hondakinei loturiko 3 tasa ezberdin %4ean igotzeko asmoa du: hiri hondakinen biltzea, TMBan hondakinen tratamendua eta hondakin hauen isuria Gardelegiko makrozabortegian. Azaldutako arrazonamenduan zerbitzu publikoen jasangarritasunaren betetzea legoke, udal interbentoreak urtetan aldarrikatzen ari dena bestalde.

Gasteiz Zero Zaborretik  “sistemaren gastu eta kosteen berdinketa beharrezkoa ikusten  dugu, baldin eta aurretik kanpo ikuskaritza batek egungo gastuak mahai gaineratuko balitu, eta hauek ordaintzeko alternatiben aukera ezberdinak jasoko balitu”.

Diru-sarreretan ere alternatibak leudeke, zentzu honetan zera pentsatzen dugu: “biltzen tasak urtero igo beharrean, lehentasuna Gardelegiko isurketa tasak zuzentzea izan beharko litzateke, izan ere udalaren proposamenak hierarkia printzipioaren legea betetzea suposatzen baitu. Gardelegira hiri hondakinak bezalakoak isurtzea (56,05 €/tn) Jundizeko TMB Biokonpost plantan tratatzea baino merkeagoa baita (85 €/tn).”

“Inkoherentzia honi EAEan isurtze/errauste kanon baten existentzia eza gehitu behar zaio. Guzti honek Gasteiz hiria benetako ekonomia zirkular baterako bidean jartzeko oztopoak besterik ez ditu areagotzen.

Guzti honegatik, Gasteiz Zero Zaborretik “Legearen urraketa hau zuzentzea lehentasuna dela uste dugu. Ondoren beharrezkoa eta premiazkoa ikusten dugu hobariak ematen dituzten erremienta ezartzea (txipdun edukiontziak etab), modu horretan bakarrik justifikatu daiteke biltze tasen igoera, kutsatzen duenak ordaintzen du printzipioaren arabera”. Ordurarte, “planteaturiko gutxinaka igoerak zerga bilketa besterik ez dira”.

 

Gasteiz, 2019ko irailaren 17an

 

Iosu: 656752025 / Dani: 679785063

gasteizzerozabor.wordpress.com 

@gasteiz0zabor

gasteiz0zabor@gmail.com

“Konpostatu nahi dugu eta ez beste 4 urte nota zaramara”

 

Joan den 2019ko apirileko 9an Eusko Jaurlaritzak behin betiko onartu zuen “63/2019 DEKRETUA, apirilaren 9koa, komunitateko konpostaje-instalazio eta -jardueren araubide juridikoa eta baldintza teknikoak ezartzen dituena”.

Behi dekretu hau aztertu ostean, Gasteiz Zero Zaborretik bat egiten dugu jarduera hau erregulatzeko beharrarekin, prozesu osoaren emaitza egokiak eta ingurumen arautegia betetzen dela helburua izanik. Edukien aldetik, onartutako dekretuak Eusko Jaurlaritzak 1/2015 instrukzioaren bidez emandako sailkapena mantentzen du, eta zentzu honetan banakako eta auzo-konpostajea prebentziorako jarduera bezala hartzen ditu, sailkapen hau hain zuzen Europar estamentuetan eztabaidatzen ari denean. Bestalde, baldintza tekniko oso zorrotzak ezartzen dituela pentsatzen dugu, hauek EAEan modu arrakastatsu batetan ezarritako hainbat auzo-konposta gune arriskuan jartzen dituelarik.

Araban, gaur egun 350 m3 –ko auzo-konposta gune martxan dihardute (3.500 pertsona gutxi gora behera), Arabako Foru Aldundiak finantzatuak orokorki. Gasteizko udalerrian antzeko egoerak topa ditzakegu. Alde batetik, landa guneetan 350 familien parte-gartzea lortu nahi da auzo konpostaren bidez. Hirian, bestalde, bi auzo proiektu existitzen dira (Adurtzan eta Salburuan, 50 familia). Proiektu hauek geldirik daude udal kontratura zain, babes legalaren zain. Azkenik hainbat ikastetxek, eskola baratzari lotuta, euren jantokietako materia organikoa konpostatzen dute erraminta pedagogiko bezala.

Zentzu honetan, Gasteizko udalak berriki adierazi du hiri-hondakinen orri berria lizitaziora ateratzea onartu duela, bi lote ezberdinetan hain zuzen: bata kaleak garbitzeko eta zaborrak batzeko, eta bestea, bereziki bio-hondakinak batu eta konpostatzekoa. Hau bera publikatu arte helburu zehatzak ezin ditugu jakin, baina esleipen prozesuan sortzen den kontratuak hartutako konpromezuak eta itxaroten ari diren proiektuak bere baitan har ditzan espero dugu.

Gasteizko udalaren arabera, gaur egun, errefusa bezala jasotzen den zaramaren %45 materia organikoa da. Kantitate honi Arabako Hondakinen Behatokiak 2017 ematen dituen datuak batu ez gero (hondakin organikoak + inausketak), Gasteizen bakarrik 33.902 tona bio-hondakin ditugu ongarri bilakatu daitezkeenak. Zenbaki osotan, hau guztia urtero sortzen diren hondakin guztien herena da (96.000 tona/urte). Deigarria da Gasteizko udalak aurrekontuetan frakzio honi egiten dion ekarpen txikia, kontutan izanda birziklapen helburuak lortzeko gakoa dela, eta Europak agintzen duela (%50 2020rako eta %65 2030erako).

 

 

 

Ematen du Udal gobernuaren apustua materia organikoaren biltze selektiboa indartzeko jarrita dagoela, 1200 edukiontzi berri jarriz (txipdun 5. edukiontzia deritzona) birziklapen uharteetan, gero, etorkizunean, zentralizaturiko konposta planta batetan tratamendua emateko, eta ez horrenbeste, auzo konpostajean.

Gasteiz Zero Zaborretik zera uste dugu:

– jarduera bi hauek elkarri lagundu egin behar diote, eta bien arteko konbinazio egoki batek desiragarria izango litzateke, modu horretan hondakin organikoak Gardelegiko makro-zabortegian utziko diogulako.

– erabat ulertezina da gure gazteak konpostatzean ikastea eskoletan, gero bizi diren gizarte honek ez badu hori baldintzatzen.

Guzti honegatik zera eskatzen dugu:

– udal gobernuak bideratu ditzala beharrezkoak diren baliabideak auzo konpostaren jarduera indartu ahal izateko, baldintza egokietan, Gasteizko udalerri osoan.

 

Gasteizen, 2019ko maiatzaren 14ean.

Kontaktua:

Josu: 656752025

Dani: 679785063

gasteizzerozabor.wordpress.com

@gasteiz0zabor

 

 

Iturriak:

http://www.pru2030araba.eus/wp-content/uploads/2018/11/1_PLAN_web_es.pdf

https://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1224001265949&pagename=DiputacionAlava%2FPage%2FDPA_contenidoFinal

https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/tag/tasa-de-reciclaje/

https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/ohe/http/docs/qtc16345.036/d0018212.001.pdf

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/32/55/73255.pdf

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/32/56/73256.pdf

“Queremos compostar y no tirar otros 4 años más a la basura”

 

El pasado 9 de abril del 2019, el Gobierno Vasco aprobó definitivamente el “Decreto 63/2019 por el que se establece el régimen jurídico y las condiciones técnicas de las instalaciones y actividades de compostaje comunitario”.

Analizado el Decreto publicado, desde Gasteiz Zero Zabor compartimos la necesidad de regular esta actividad, con el objetivo de garantizar un resultado óptimo del proceso y el cumplimiento de la normativa ambiental existente. En cuanto al contenido, el Decreto aprobado mantiene la clasificación otorgada mediante la Instrucción 1/2015 del Gobierno Vasco, de considerar el compostaje comunitario e individual como actuaciones de prevención, cuando esta clasificación está siendo discutida desde estamentos europeos. Por otra parte, consideramos también que establece unos requisitos técnicos muy estrictos que pone en peligro la viabilidad de las composteras comunitarias implantadas con éxito por toda la CAV.

En Álava, existen más de 350 m3 de compostaje comunitario en funcionamiento (aprox. 3.500 personas) principalmente financiadas por la Diputación Foral de Álava y dentro del término municipal de Vitoria-Gasteiz tenemos situaciones antagónicas. Por un lado, en la zona rural se quiere conseguir la participación de 350 familias realizando compostaje comunitario; y por otro en la ciudad, tenemos dos proyectos vecinales (en Adurza y Salburua con 50 familias) que llevan meses parados por la falta de un contrato municipal que pueda darles cobertura legal y una serie de centros escolares que realizan compostaje asociado a una huerta ecológica como herramienta pedagógica.

En este sentido el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (AVG) ha comunicado recientemente, que se ha aprobado sacar a licitación un nuevo pliego de residuos urbanos con dos lotes; uno de limpieza viaria y recogida-transporte de residuos y un segundo lote específico de biorresiduos y compostaje. Hasta la publicación del mismo desconocemos su alcance, pero esperamos que el contrato que surja de la adjudicación, sirva para cumplir el compromiso adquirido y pueda dar cabida a los proyectos que se encuentran en espera.

La nota municipal del AVG admite que el 45% de la fracción resto actual está compuesto por materia orgánica. Si sumamos a esta cantidad, los datos de biorresiduos (residuos orgánicos + podas) que aporta el Observatorio de Residuos de Álava 2017, para Vitoria-Gasteiz tenemos un total de 33.902 Tn/año de biorresiduos susceptibles de convertirse en enmienda orgánica (abono). En números totales, supone un tercio de los residuos urbanos generados anualmente (96.000Tn/año). Llama la atención la escasa aportación presupuestaria destinada por parte del AVG a una fracción clave para la mejora en la tasa de reciclaje que obliga Europa para los biorresiduos (50% para 2020 y 65% para 2030).

 

La apuesta del gobierno municipal parece ir encaminada a aumentar la capacidad de recogida selectiva de la fracción orgánica instalando 1.200 contenedores (el denominado 5º contenedor con chip) en islas de reciclaje, para en el futuro poder tratarlas en una planta de compostaje centralizada y no tanto en fomentar el compostaje comunitario.

Desde GZZ consideramos que:

– ambas actividades deben ser complementarias, y que una buena combinación de ambas, sería lo deseable para evitar seguir depositando residuos orgánicos en el macrovertedero de Gardelegui.

resulta incoherente formar a nuestros jóvenes a compostar en los centros educativos, si luego la sociedad en la que conviven no lo posibilita.

Por todo ello, desde GZZ instamos

al gobierno municipal a destinar los recursos necesarios para fomentar la actividad del compostaje comunitario en condiciones adecuadas en todo el municipio de Vitoria-Gasteiz.

 

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de mayo del 2019

Teléfonos de contacto:

Josu: 656752025

Dani: 679785063

gasteizzerozabor.wordpress.com

@gasteiz0zabor

 

Fuentes:

http://www.pru2030araba.eus/wp-content/uploads/2018/11/1_PLAN_web_es.pdf

https://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1224001265949&pagename=DiputacionAlava%2FPage%2FDPA_contenidoFinal

https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/tag/tasa-de-reciclaje/

https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/ohe/http/docs/qtc16345.036/d0018212.001.pdf

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/32/55/73255.pdf

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/32/56/73256.pdf

Pacto por los Residuos-Hondakinen Ituna (02/03/2017)

Zero Zabor Gasteiz hondakinak direla-eta itun baten alde dago

Urteak joan urteak etorri, Gasteiz hiriak jarraitzen du ingurumen-arazo bati aurre egin gabe, hondakinen kudeaketari hain zuzen ere, eta beldur gara 2017 ez dela salbuespena izango.

Egunero isurtzen da sekulako hondakin piloa (gehienak hirikoak eta industrialak), zeina pilatzen den Gardelegiko makrozabortegian (oraintsu 2036 arte luzatu diote bizitza baliagarria) Andra Zuria plazatik 4 km-ra eta “Gasteizko Mendiak” paraje naturaletik oso hurre, eta ekonomia zirkularraren kontzeptutik ezin urrutiago.

Zero Zabor Gasteiz” plataformak aspalditik darama salatzen Gasteizeko udalaren egungo hondakin-kudeaketa, zeren eta Europako Hondakinen Zuzentarauak ezartzen duen hierarkiaren azken mailan oinarritzen baita: ezabaketa.

Hamarkada baten ondoren, 2008. urtean bezala gaude (Hondakinen Osoko Planaren hasiera, PIGRMUVG 2008-2016, %24-25 birziklatze ratioarekin), baina udaleko diru-kutxaren 13.000.000 €/urteko gutxiagotxearekin. Dirutza hori kostatzen zaizkigu hondakinak errausteko bi instalazioak: TMB Biocompost eta Gardelegi. Hori guztia bilketa-kostuak kontabilizatu gabe (edukiontziak, neumatikoa…), bestela edonor lotsatzeko moduko kopurura iritsiko litzateke.

Egoera horren aurrean, “Zero Zabor Gasteiz”ek Udaleko alderdi guztiei proposatzen die alde batera utzi ditzatela alderdiko interesak eta hondakinen inguruko itun bat adostu dezatela arazo honi aurre egiteko interes orokorrari begira. Beste udal batzuek (ez hain urrunak: Arrasate, Beasain, Ondarroa) horrela adostu dute, eta denbora gutxiren epean lortutako aurrerapenak izugarriak dira.

2020. urtea (Europak jarri duen data birziklatze-tasa gutxienez %50era ailegatzeko) bertan daukagu eta gure egungo hondakinen kudeaketak gabezia handiak dauzka; horregatik guztiagatik, gure aurrean aukera izugarria dugu inondik inora ihes egiten utzi behar ez zaiona. Gasteiztarrok jabetu behar gara une honen garrantziaz eta eskatu banakako eta taldeko parte-hatzetik talde politikoei konpromisoa arraun egiteko norabide berean.


Zero Zabor Gasteiz aboga por un pacto por los residuos”

Pasan los años y la ciudad de Vitoria-Gasteiz sigue sin actuar sobre una problemática ambiental como es la actual gestión de residuos, que mucho nos tememos que 2017 no va a ser una excepción.

A diario se vierte una ingenta cantidad de residuos (urbanos e industriales en su mayoría) que se acumulan lejos del concepto de la economía circular en el macrovertedero de Gardelegi (recientemente ha ampliado su vida útil hasta 2036), a escasos 4 km. de la Plaza de la Virgen Blanca, cerca del paraje natural de Montes de Vitoria.

Desde la Platafoma Zero Zabor Gasteiz llevamos tiempo denunciando la gestión actual del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en torno a los residuos, ya que se apoya sobre el último escalón de la jerarquía que establece la Directiva Europea de Residuos, la eliminación.

Casi una década después seguimos en el mismo escenario que el año 2008 (inicio del actual Plan Integral de Residuos PIGRMUVG 2008-2016 con un ratio de reciclaje 24-25%), pero con una merma en las arcas municipales de 13.000.000 €/año que nos cuesta la explotación de las dos pantas de tratamiento de residuos municipales: TMB Biocompost y Gardelegi, sin contabilizar los costes de recogida (contenedores, neumática,…) que dispararían las cifras hasta cantidades sonrojantes.

Ante esta situación, desde Zero Zabor Gasteiz planteamos a todos los partidos políticos presentes en el Ayuntamiento, que dejando a un lado los intereses partidistas, acuerden un Pacto por los Residuos para encarar esta problemática desde una visión de interés general. Otros municipios (no tan lejanos: Arrasate, Beasain, Ondarrua) así lo han acordado y los avances obtenidos en muy poco tiempo, son para ensalzar.

Cierto es que el año 2020 (es la fecha que marca Europa para llegar a una tasa de reciclaje de al menos 50%) está a la vuelta de la esquina y que nuestro actual sistema de gestión de residuos presenta importantes carencias, por todo ello tenemos ante nosotros una oportunidad que no debemos dejar escapar. La ciudadanía gasteiztarra debe ser consciente de la importancia de este momento y exigir desde la participación individual y colectiva, el compromiso de las fuerzas políticas de remar todos en la misma dirección.

Rueda de Prensa 2016/11/24 Prentsaurrea

(Behean euskeraz)

Mirando a Europa

Se acerca el final de 2016, y con él, llegan las valoraciones del año, las tareas pendientes y los nuevos retos. A principios de año, desde Gasteiz Zero Zabor hicimos una valoración pública del Plan Integral de Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz (2008-2016) presentando un dossier que se puede consultar en nuestra página web: http://www.gasteizzzerozabor.wordpress.com. En éste, constatamos su fracaso, ya que no se ha cumplido ni una cuarta parte de los objetivos que perseguía.

Nos reunimos con los distintos grupos políticos del Ayuntamiento para conocer su valoración y sus perspectivas de trabajo en cuanto a los retos que se nos plantean. El resultado de las reuniones lo tildamos de positivo, con buenas intenciones por parte de todos a seguir trabajando, tal vez incluso en torno a un pacto por los residuos. Aun así, se termina el año, y de momento, poco se sabe sobre el balance oficial que se hace del cumplimiento del Plan y qué nuevos pasos se van a dar de cara a los siguientes 8 años.

Por todo ello, y en vista de la labor que queda por delante, desde el movimiento de Residuo Cero queremos aportar nuestro granito de arena y darle un impulso al nuevo Plan en ciernes, máxime cuando las tasas de reciclaje siguen estancadas y muy lejos de cumplir los objetivos que marca Europa.

Los días 28, 29 y 30 de Noviembre, daremos el primer paso, la coordinadora Europe Zero Waste junto a la Universidad del País Vasco UPV-EHU celebran unas Conferencia Internacional en Vitoria-Gasteiz centrada en la reducción de los costes en la gestión de los residuos municipales y la Economía Circular, con dos importantes hitos:

El día 28 por la mañana, tendrá lugar en el Campus de Araba de la UPV/EHU, una Jornada Técnica donde los ponentes de ZERO WASTE EUROPE Joan Marc Simon, Enzo Fabiono, Marco Mattielo, entre otros, hablarán de la optimización de la recogida selectiva, la reducción de la fracción rechazo y transformación de la dicha fracción en productos de mercado. Conceptos todos ellos, que deberíamos implementar en las políticas locales para poder alcanzar las tasas de reciclaje que gozan los países de nuestro entorno. Podeís consultar toda la información sobre el evento en la página web de Zero Waste Europe (https://www.zerowasteeurope.eu/studytour)

El día 28 por la tarde, a las 18:30 en CC Aldabe, la plataforma Gasteiz Zero Zabor, junto con Joan Marc Simon (presidente de Zero Waste Europe y autor de libro “Residuo Cero, como reactivar la economía sin cargarse el planeta”, recientemente traducido al euskera), celebrará una charla-debate abierta a todo el público bajo el lema “Residuo Cero, un camino hacia la economía circular”.

Los días 29 y 30 se realizarán visitas guiadas a municipios y empresas donde se están llevando a cabo iniciativas de éxito en torno a la Economía Circular y el aprovechamiento de los materiales.

Quedan 3 años para cumplir con el objetivo de reciclaje que marca Europa. Estamos muy lejos de alcanzarlo, pero tenemos una buena oportunidad para conseguirlo: existen referentes que funcionan. Solo necesitamos que la ciudadanía tome parte y haga suyo el nuevo Plan Integral de Residuos. Exigimos al ayuntamiento un proceso de participación profundo para empoderar a la ciudadanía en este cambio hacia una sociedad más sostenible. Debemos exigir compromisos a nuestros gestores e implementar entre todxs las dinámicas que han resultado exitosas en otros lugares. De esta forma, esta vez sí, podremos decir que ¡Somos Capital Verde Europea!

Animamos a todo el mundo a participar en estas jornadas, ongi etorri.


Europari begira

2016. urtea bukatzear dago, eta orain iristen dira urteko balorazioak, egiteke dauden lanak eta erronka berriak. Urtearen hasieran, Gasteiz Zero Zabor taldekook balorazio publiko bat egin genuen Gasteizko udal hondakinak kudeatzeko plan integralaz (2008-2016) eta dossier bat aurkeztu genuen (web orrialde honetan kontsulta daiteke: http://www.gasteizzzerozabor.wordpress.com). Dossier horretan, planaren porrota egiaztatzen dugu, ez baita lortu helburuen laurden bat ere.

Udaleko alderdi politiko guztiekin elkartu ginen dauzkagun erronken aurrean jakiteko haien balorazioa eta lan-ikuspuntuak. Bileren emaitza positiboa iruditu zitzaigun, lanean jarraitzeko asmo onez, beharbada baita hondakinen inguruko itun batean . Nolanahi ere, gaur egun, gutxi dakigu: alde batetik, Plana noraino bete den azterketa ofizialari buruz; bestetik, datozen 8 urteetan, zeintzuk izango diren emango diren urratsei buruz.

Horregatik guztiagatik, eta aurrean dugun lan itzela ikusita, Zero Zabor mugimendukook geure harri-koskorra ekarri nahi dugu eta bultzada bat eman iristear dagoen Planari, batez ere birziklatze-tasak geldirik daudelako eta oso urruti gaudelako Europak ezarrritako helburuak betetzetik.

Azaroaren 28, 29 eta 30ean, lehenengo urratsa emango dugu, Europe Zero Waste Koordinakundeak Euskal Herriko Unibertsitatearekin (UPV-EHU) batera, Gasteizen Nazioarteko Jardunaldi batzuk egingo ditu. Gai nagusiak izango dira alde batetik kostuen murriztapena udal hondakin-kudeaketan eta bestetik Ekonomia Zirkularra. Jardunaldi horietan bi une garrantzitsu izango dira.

Lehena, 28an, goizean, EHUko Arabako Campusean, Jardunaldi Tekniko bat egingo da, non ZERO WASTE EUROPEko hizlariek, Joan Marc Simonek, Enzo Fabionok eta Marco Mattielok besteak beste, hitz egingo duten hiru gairi buruz: gaikako bilketaren optimizazioa, errefusaren murrizketa eta errefus hori merkatu-produktu bihurtzea. Kontzeptu horiek guztiak udal politikan ezarri beharko genituzke gure inguruko herrialdeek duten birziklatze-tasara iristeko. Ekitaldiaz informazioa dena begiratzeko Zero Waste Europe-aren web orrialdea duzue (https://www.zerowasteeurope.eu/studytour).

Bigarrena, 28an, arratsaldean, 18:30ean, Aldabe gizarte etxean, Gasteiz Zero Zabor plataformak, Joan Marc Simonekin batera (Zero Waste Europe presidentea, “Zero Zabor, nola biziarazi ekonomia planeta hil gabe” liburuaren egilea), eztabaida-solasaldi irekia egingo du “Zero Zabor, ekonomia zirkularrerako bide bat”

29an eta 30ean bisita gidatuak egingo dira udalerri eta enpresa jakin batzuetara, non ekimen arrakastatsuak bideratzen ari diren Ekonomia Zirkularraren eta materialen aprobetxamenduaren inguruan.

3 urte baino ez dira geratzen Europak ezarritako birziklatze helburua betetzeko. Hori lortzeko, oso urruti gaude, baina aukera ezin hobea daukagu: badira funtzionatzen duten erreferenteak. Baina horretarako behar dugu herritarren parte hartzea eta Hondakinen Plan Integrala bere egitea. Udalari eskatzen diogu prozesu parte-hartzaile sakon bat herritarrak ahalduntzeko gizarte jasangarriago bateranzko aldaketan. Gure kudeatzaileei konpromisoak eskatu behar dizkiegu eta ezarri denon artean beste leku batzuetan arrakastatsuak izan diren dinamikak. Horrela, bene-benetan esango dugu: Europako Hiriburu Berdea gara!

Herritar guztiak animatzen ditugu jardunaldi hauetan parte-hartzera. Ongi etorri.